♦  6-7 ธันวาคม 62  Day Camp ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.2     ♦  13-15 ธันวาคม 62  Day Camp ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.3     ♦  21 มกราคม 63  การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563    

ACL : VDO Presentation


 

 

ข่าวสารและกิจกรรม


ฝ่ายบริหาร ปี 2562


ประชาสัมพันธ์


ACL Network

FSG  
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
ACL PTA  
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ
ACL Alumni  
สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง