♦  13 พฤศจิกายน 62  การแข่งขันเข็มแดงเกมส์ ประเภทลาน     ♦  15 พฤศจิกายน 62  การแข่งขันกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ระดับมัธยมศึกษา     ♦  16 พฤศจิกายน 62  การแข่งขันกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ระดับปฐมวัย และประถมศึกษา    

ACL : VDO Presentation


 

 

ข่าวสารและกิจกรรม


ฝ่ายบริหาร ปี 2562


ประชาสัมพันธ์


ACL Network

FSG  
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
ACL PTA  
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ
ACL Alumni  
สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง