ฝ่ายธุรการ

ฝ่ายการเงิน

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายปฐมวัย

สำนักผู้อำนวยการ

ฝ่ายกิจการนักเรียน

ฝ่ายบริหารทั่วไป