อัตราค่าธรรมเนียมการเรียน

อัตราค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

   หลักสูตรปกติ ภาคเรียนที่ 2/2562

ชั้น ค่าธรรมเนียม
เนอสเซอรี่ 12,278   บาท
อนุบาลศึกษาปีที่ 1 12,440   บาท
อนุบาลศึกษาปีที่ 2,3 13,540   บาท
ประถมศึกษาปีที่ 1 15,345   บาท
ประถมศึกษาปีที่ 2,3 15,345   บาท
ประถมศึกษาปีที่ 4 15,645   บาท
ประถมศึกษาปีที่ 5,6 12,145   บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 1 12,660   บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 2,3 12,660   บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 4 10,085   บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 5,6 10,085   บาท

   หลักสูตร CEP ภาคเรียนที่ 2/2562

ชั้น ค่าธรรมเนียม
อนุบาลศึกษาปีที่ 2,3 27,090   บาท
ประถมศึกษาปีที่ 1 41,465   บาท
ประถมศึกษาปีที่ 2,3 41,445   บาท
ประถมศึกษาปีที่ 4 41,945   บาท
ประถมศึกษาปีที่ 5,6 38,345   บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 2,3 39,160   บาท

   หลักสูตร Smart TECH ภาคเรียนที่ 2/2562

ชั้น ค่าธรรมเนียม
ประถมศึกษาปีที่ 4 26,445   บาท
ประถมศึกษาปีที่ 5,6 22,945   บาทs
มัธยมศึกษาปีที่ 1 23,460   บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 2,3 23,460   บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 6 20,085   บาท

อัตราค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

   หลักสูตรปกติ ภาคเรียนที่ 1/2562

ชั้น ค่าธรรมเนียม
เนอสเซอรี่ 12,678   บาท
อนุบาลศึกษาปีที่ 1 12,990   บาท
อนุบาลศึกษาปีที่ 2,3 13,940   บาท
ประถมศึกษาปีที่ 1 15,895   บาท
ประถมศึกษาปีที่ 2,3 15,745   บาท
ประถมศึกษาปีที่ 4 16,195   บาท
ประถมศึกษาปีที่ 5,6 12,545   บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 1 13,010   บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 2,3 12,860   บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 4 10,435   บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 5,6 10,285   บาท

   หลักสูตร CEP ภาคเรียนที่ 1/2562

ชั้น ค่าธรรมเนียม
อนุบาลศึกษาปีที่ 2,3 27,490   บาท
ประถมศึกษาปีที่ 1 42,015   บาท
ประถมศึกษาปีที่ 2,3 41,845   บาท
ประถมศึกษาปีที่ 4 42,495   บาท
ประถมศึกษาปีที่ 5,6 38,745   บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 1 39,510   บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 2,3 39,360   บาท

   หลักสูตร Smart TECH ภาคเรียนที่ 1/2562

ชั้น ค่าธรรมเนียม
ประถมศึกษาปีที่ 4 26,995   บาท
ประถมศึกษาปีที่ 5,6 23,345   บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 1 23,810   บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 2,3 23,660   บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 4 20,435   บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 5,6 20,285   บาท