หมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


อาคารอัสสัมชัญ (1)

ห้อง หมายเลข
   ป้อมยาม 101
   ประชาสัมพันธ์ 102
   หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน 111
   งานธุรการ 106
   งานวารสาร 112
   งานทะเบียน 110
   บัญชี การเงิน 107
   การเงิน (เคาเตอร์) 108
   การเงิน 119
   ห้องสมุด CEP 113
   ห้องพักครู CEP 114
   ห้องพักครู ป.6 115
   ห้องพักครู ป.5 141

อาคารเซนต์หลุยส์ (2)

ห้อง หมายเลข
   ห้องพักครู ป.3 ชั้น 3 200
   ห้องพักครู ป.1 ชั้น 2 211
   ห้องอาหารครู 212
   ห้องศูนย์เทคโนโลยี 213
   ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ (ประถมศึกษา) 214
   ห้องพยาบาล 215
   งานโภชนาการ 216
   เบเกอรี่ 217
   ห้องสต๊อกโรงอาหาร 218
   มินิมาร์ท 219
   ห้องพักครู ป.2 ชั้น 2 221
   ห้องพักครู ป.4 ชั้น 3 231
   ห้องผลิตเอกสาร 232

อาคารเซนต์แมรี่ (3)

ห้อง หมายเลข
   หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย 311
   ห้องพักครูภาษาอังกฤษ 312
   ห้องพักครู อนุบาล 1 313
   ห้องพักครู อนุบาล 2 321
   ห้องพักครู อนุบาล 3 322
   โรงอาหารเล็ก 314
   ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ อนุบาล 315
   ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 316
   ห้องวิชาการอนุบาล 317
   ห้องอนุบาล CEP 912

อาคารรัชตสมโภช (4)

ห้อง หมายเลข
   ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ชั้น ป.5-ป.6 411
   ห้องดนตรี (วงดุริยางค์) 414
   ห้องพัสดุ 418

อาคารเซนต์ฟิลิป (6)

ห้อง หมายเลข
   ห้องวิชาการ 612
   งานวัดผล และประเมินผล 613
   รองฝ่ายวิชาการ 614
   ห้องพักครู ป.6 621
   ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ม.ต้น 622
   ห้องพักครู ม.1 631
   ห้องพักครู ม.2 641
   ห้องพักครู ม.3 651
   ห้อง ภ.คมสันต์ 661
   อาคารสมาคม 662
   หน.วิชาการ 668

อาคารอำนวยการ (7)

ห้อง หมายเลข
   ฝ่ายบริหารทั่วไป 713
   งานทรัพยากรมนุษย์ 721,725
   ห้องสำนักฯ 722,723
   หัวหน้าสำนัก 726
   เลขาผู้อำนวยการฯ 714
   ศูนย์เคมบริช 711


อาคารสุวรรณสมโภช (8)

ห้อง หมายเลข
   ฝ่ายกิจการนักเรียน 801
   เลขาฯ กิจการนักเรียน 802
   ห้องสมุดปัทมเสวี 803
   ห้องพักครูคณิตศาสตร์ ม.ปลาย 804
   ห้องพักครู ม.6 806
   ห้องแนะแนว 807
   ห้องพักครู ม.5 808
   ห้องพักครู ม.4 809
   ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ม.ปลาย 810
   ห้องภราดาชุมพล 811
   ห้องประชุมสุวรรณสมโภช 812

หมายเลขอื่นๆ

ห้อง หมายเลข
   หมายเลขโทรศัพท์โรงเรียน 054-222-733
   หมายเลขโทรศัพท์โรงเรียน 054-222-337
   หมายเลขโทรสารโรงเรียน 054-222233
   ห้องศูนย์ดนตรี (มือถือ) 096-338-6549
   ห้องศูนย์ดนตรี (มือถือ) 085-711-1054
   ร้านกาแฟ (มือถือ) 095-447-5892