หมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


อาคารอัสสัมชัญ (1)

ห้อง หมายเลข
   ป้อมยาม 101
   ประชาสัมพันธ์ 102
   งานธุรการ 105, 106
   งานธุรการ 110
   บัญชี การเงิน 107
   การเงิน (เคาเตอร์) 108
   การเงิน (ตั้งเบิก) 119
   ห้องสมุด CEP 113
   ห้องพักครู ป.5 141

อาคารเซนต์หลุยส์ (2)

ห้อง หมายเลข
   ห้องศูนย์เทคโนโลยี 213
   ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ (ประถมศึกษา) 214
   ห้องพยาบาล 215
   งานโภชนาการ 216
   เบเกอรี่ 217
   ห้องสต๊อกโรงอาหาร 218
   มินิมาร์ท 219
   ห้องพักครู ป.1 ชั้น 2 221
   ห้องพักครู ป.3 ชั้น 3 200
  ห้องพักครู ป.4 ชั้น 3 231

อาคารเซนต์แมรี่ (3)

ห้อง หมายเลข
   หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย 311
   ห้องพักครูภาษาอังกฤษ 312
   ห้องพักครู อนุบาล 1 313
   ห้องพักครู อนุบาล 2 321
   ห้องพักครู อนุบาล 3 322
   โรงอาหารเล็ก 314
   ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ อนุบาล 315
   ห้องวิชาการอนุบาล 317
   ห้องอนุบาล CEP 912

อาคารเซนต์ฟิลิป (6)

ห้อง หมายเลข
  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 661
   งานวัดผล และประเมินผล 612, 613
   วิชาการ 614
   ห้องพักครู ป.6 621
   ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ม.ต้น 622
   อาคารสมาคม 662

อาคารอำนวยการ (7)

ห้อง หมายเลข
   บริหารทั่วไป 713
   งานทรัพยากรมนุษย์ 721
   ม.เกษม 725

อาคารสุวรรณสมโภช (8)

ห้อง หมายเลข
   หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน 801
   ฝ่ายกิจการนักเรียน 802
   ห้องสมุดปัทมเสวี 803
   ห้องพักครูคณิตศาสตร์ ม.ปลาย 804
   ห้องพักครู ม.6 806
   ห้องแนะแนว 807
   ห้องพักครู ม.5 808
   ห้องพักครู ม.4 809
   ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ม.ปลาย 810
   ห้องประชุมสุวรรณสมโภช 812

หมายเลขอื่นๆ

ห้อง หมายเลข
   หมายเลขโทรศัพท์โรงเรียน 054-222-733
   หมายเลขโทรศัพท์โรงเรียน 054-222-337
   หมายเลขโทรสารโรงเรียน 054-222233
   ห้องศูนย์ดนตรี (มือถือ) 096-338-6549
   ห้องศูนย์ดนตรี (มือถือ) 085-711-1054
   ร้านกาแฟ (มือถือ) 095-447-5892