การจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

ตารางการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์

ประถมศึกษา ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง 7
ประถมศึกษาปีที่ 1    ป.1/1   ป.1/2   ป.1/3   ป.1/4   ป.1/5   ป.1/6   ป.1/7 
ประถมศึกษาปีที่ 2    ป.2/1   ป.2/2   ป.2/3   ป.2/4   ป.2/5   ป.2/6   ป.2/7 
ประถมศึกษาปีที่ 3    ป.3/1   ป.3/2   ป.3/3   ป.3/4   ป.3/5   ป.3/6   ป.3/7 
ประถมศึกษาปีที่ 4    ป.4/1   ป.4/2   ป.4/3   ป.4/4   ป.4/5   ป.4/6   ป.4/7 
ประถมศึกษาปีที่ 5    ป.5/1   ป.5/2   ป.5/3   ป.5/4   ป.5/5   ป.5/6   ป.5/7 
ประถมศึกษาปีที่ 6    ป.6/1   ป.6/2   ป.6/3   ป.6/4   ป.6/5   ป.6/6   ป.6/7 
มัธยมต้น ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6
มัธยมศึกษาปีที่ 1    ม.1/1   ม.1/2   ม.1/3   ม.1/4   ม.1/5   ม.1/6 
มัธยมศึกษาปีที่ 2    ม.2/1   ม.2/2   ม.2/3   ม.2/4   ม.2/5   ม.2/6 
มัธยมศึกษาปีที่ 3    ม.3/1   ม.3/2   ม.3/3   ม.3/4   ม.3/5   ม.3/6 
มัธยมปลาย ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6
มัธยมศึกษาปีที่ 4    ม.4/1   ม.4/2   ม.4/3   ม.4/4   ม.4/5   ม.4/6 
มัธยมศึกษาปีที่ 5    ม.5/1   ม.5/2   ม.5/3   ม.5/4   ม.5/5   ม.5/6 
มัธยมศึกษาปีที่ 6    ม.6/1   ม.6/2   ม.6/3   ม.6/4   ม.6/5   ม.6/6