แผนยุทธศาสตร์โรงเรียน

แผนยุทธศาสตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง พ.ศ. 2560-2564