ผลการศึกษาต่อ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ผลการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2560

( ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2561 : งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง )

สถาบันการศึกษา จำนวน ร้อยละ
TCAS รอบที่ 1 รอบผลงานเด่น/portfglio 22 11.89
TCAS รอบที่ 2 รอบโควตา โควตาพิเศษ 53 28.65
TCAS รอบที่ 3 รอบรับตรง 3.1-3.2 , 3.5 58 31.35
TCAS รอบที่ 4 รอบแอดมิสชั่น 9 4.86
TCAS รอบที่ 5 รับเพิ่มเติม หลังแอดมิสชั่น 1 0.55
ยอดรวมสถาบันของรัฐ 143 77.29
รอบรับตรงเอกชน 14 7.57
ระบบแอดมิสชั่น (สถาบันของเอกชน) 1 0.55
ยอดรวมสถาบันของเอกชน 15 12.98
สถาบันการศึกษาสายอาชีพ 8 4.32
ศึกษาต่อต่างประเทศ 9 4.86
เตรียมความพร้อม ปีการศึกษาต่อไป 1 0.55
ยอดรวมทั้งสิ้น 185 100.00

สถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
จำนวน ร้อยละ
สถาบันของรัฐบาล 143 77.30
สถาบันของเอกชน 24 12.97
สถาบันการศึกษาสายอาชีพ 8 4.32
ศึกษาต่อต่างประเทศ 9 4.86
พักเพื่อเตรียมความพร้อม ปีการศึกษาต่อไป 1 0.55
รวมทั้งหมด 185 100.00

รายชื่อนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561 โดยแบ่งเป็นรอบ

รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4-5

สรุปผลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้น ม.6 ประจำปีการศึกษา 2560
ในการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ระบบ TCAS ปีการศึกษา 2561