กำหนดการแจกนมโรงเรียนของนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา [ดูรายละเอียด]
การจำหน่ายหนังสือเรียน การชำระเงินค่าหนังสือเรียน และราคาหนังสือ ปีการศึกษา 2563 [ดูรายละเอียด]
ขั้นตอนการสมัครเรียน และมอบตัวนักเรียนใหม่ แบบออนไลน์ [ดูรายละเอียด]
ภ า พ บ ร ร ย า ก า ศ กิ จ ก ร ร ม [ดูรายละเอียด]
ภ า พ เ บื้ อ ง ห ลั ง ค ว า ม สำ เ ร็ จ [ดูรายละเอียด]