♦  20 สิงหาคม 62   พิธีประดับเข็มผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้น ม.4     ♦  22 สิงหาคม 62   กิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำคณะกรรมการนักเรียน     ♦  26 สิงหาคม 62   กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ชั้น ม.1     ♦  28-30 สิงหาคม 62   กิจกรรมเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฝ่ายปฐมวัย     ♦  30 สิงหาคม 62   กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ชั้น ป.1    

ACL : VDO Presentation


 

 

ข่าวสารและกิจกรรม


ฝ่ายบริหาร ปี 2562


ประชาสัมพันธ์


ACL Network

FSG  
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
ACL PTA  
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ
ACL Alumni  
สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง