ปฏิทินโรงเรียน

ปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2561


ปรับปรุง ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

วันที่ กิจกรรม หมายเหตุ
     
  พฤษภาคม 2561  
14-15 พ.ค. 61   สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน  
16 พ.ค. 61   เปิดภาคเรียนที่ 1/2561 ระดับประถม-มัธยม /
  เริ่มโครงการสอนเสริมเย็น
 
17 พ.ค. 61   เปิดภาคเรียนที่ 1/2561 ระดับปฐมวัย  
17 พ.ค. 61   ปฐมนิเทศนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  
18 พ.ค. 61   มิสซาเปิดภาคเรียน  
19 พ.ค. 61   เริ่มโครงการสอนเสริมวันเสาร์  
21 พ.ค. 61   ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ชั้น ม.1  
22 พ.ค. 61   ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ชั้น ม.2  
23 พ.ค. 61   ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ชั้น ม.3  
24 พ.ค. 61   ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ชั้น ป.6  
25 พ.ค. 61   ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ชั้น ป.5  
26 พ.ค. 61   ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ชั้น ป.1 ม.1 ม.4,
  คัดสรรประธานเครือข่าย
 
28 พ.ค. 61   ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ชั้น ป.4  
29 พ.ค. 61   ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ชั้น ม.5  
29 พ.ค. 61   วันวิสาขบูชา หยุดเรียน
30 พ.ค. 61   ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ชั้น ม.6  
31 พ.ค. 61   ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ชั้น ป.1 - ป.3  
31 พ.ค. 61   กิจกรรมรณรงค์ วันงดสูบบุหรี่โลก  
     
  มิถุนายน 2561  
1-2 มิ.ย. 61   ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ชั้น ม.4  
7 มิ.ย. 61   พิธีเปิดการเรียนการสอนลูกเสือ  
7-8 มิ.ย. 61   กิจกรรมการอบรมโครงงานนักเรียน
  แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ชั้น ม.4
 
13 มิ.ย. 61   วันภราดา  
14 มิ.ย. 61   พิธีไหว้ครู และประดับเข็ม
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 
22 มิ.ย. 61   ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 1/2561  
26 มิ.ย. 61   งานวันสุนทรภู่ และกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  
28 มิ.ย. 61   พิธีเปิดกีฬาอัสสัมชัญเกมส์  
29 มิ.ย. 61   ปฐมนิเทศครูใหม่  
     
  กรกฎาคม 2561  
1 ก.ค. 61   วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ  
6 ก.ค. 61   สอบวัดมาตรฐาน ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล  
7 ก.ค. 61   ค่าย Robot (ป.1 - ป.3)  
13 ก.ค. 61   งานวันชาติฝรั่งเศส  
14 ก.ค. 61   งานพิธียกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียน เรียนดี
  กิจกรรมเด่น 2560
 
16-20 ก.ค. 61   สัปดาห์ นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต  
20 ก.ค. 61   วันสถาปนา นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต  
21 ก.ค. 61   ค่าย Robot (ป.4 - ม.5)  
23-24 ก.ค. 61   สอบวัดความรู้ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2561
  ชั้น ป.1 - ป.3
 
23,25-26 ก.ค. 61   สอบวัดความรู้ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2561
  ชั้น ม.4 - ม.6
 
26 ก.ค. 61   กิจกรรมแห่เทียนพรรษา  
26 ก.ค. 61   กิจกรรมถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา
  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์
  บดินทรเทพยวรางกูร
 
27 ก.ค. 61   วันอาสาฬบูชา หยุดเรียน
28 ก.ค. 61   วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว
  มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร / วันเข้าพรรษา
 
30 ก.ค. 61   หยุดเรียนชดเชย
  วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ รัชกาลที่ 10 / วันเข้าพรรษา
หยุดเรียน
31 ก.ค. 61   กิจกรรมวันภาษาไทย  
     
  สิงหาคม 2561  
4 ส.ค. 61   ประชุมผู้ปกครอง และ
  แจกใบรายงานผลการสอบ ครั้งที่ 1/2561
 
6-8 ส.ค. 61   กิจกรรมแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ระดับปฐมวัย  
7 ส.ค. 61   วันรพี  
8-10 ส.ค. 61   กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด  
10 ส.ค. 61   กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ / รำลึกพระคุณแม่  
10 ส.ค. 61   กิจกรรมวันรำลึกพระคุณแม่ ระดับปฐมวัย  
12 ส.ค. 61   วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
  พระบรมราชินีนาถ
  
13 ส.ค. 61   หยุดชดเชย วันเฉลิมพระชนมพรรษา
  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
หยุดเรียน
14-17 ส.ค. 61   กิจกรรมส่งเสริมการสื่อสารภาษาอังกฤษในโรงเรียน  
15 ส.ค. 61   กิจกรรมสดุดีแม่พระอัสสัมชัญ / กีฬาวันอัสสัมชัญ  
16 ส.ค. 61   กิจกรรมบูรณาการ และแหล่งเรียนรู้ ชั้น ป.1 - ป.3  
17 ส.ค. 61   กิจกรรมบูรณาการ และแหล่งเรียนรู้ ชั้น ป.4 - ป.6  
24 ส.ค. 61   กิจกรรมบูรณาการ และแหล่งเรียนรู้ ชั้น ม.1 - ม.3  
29-30 ส.ค. 61   กิจกรรมเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระดับปฐมวัย  
31 ส.ค. 61   กิจกรรมบูรณาการ และแหล่งเรียนรู้ ชั้น ม.4 - ม.6  
     
  กันยายน 2561  
1 ก.ย. 61   กิจกรรม Open House 2019 ครั้งที่ 1  
3 ก.ย. 61   กิจกรรมเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
7 ก.ย. 61   ฝึกซ้อมแผนป้องกันอุบัติภัย และแผ่นดินไหว ทุกระดับชั้น  
8 ก.ย. 61   ค่ายสิทธิมนุษยชน  
13 ก.ย. 61   พิธีเปิดกีฬาอัสสัมชัญเกมส์  
14 ก.ย. 61   กิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย  
17-20 ก.ย. 61   ประเมินผลทักษะพื้นฐานทางวิชาการ ระดับปฐมวัย  
21 ก.ย. 61   ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2/2561  
24,26,28 ก.ย. 61   สอบวัดความรู้ ครั้งที่ 2/2561 ชั้น ม.1 - ม.6  
26,27,28 ก.ย. 61   สอบวัดความรู้ ครั้งที่ 2/2561 ชั้น ป.1 - ป.6  
     
  ตุลาคม 2561  
1-3 ต.ค. 61   สัมมนาประจำปีคณะภราดา และผู้ร่วมบริหารโรงเรียน
  ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
 
1-31 ต.ค. 61   กิจกรรมค่ายแลกเปลี่ยนภาษา และวัฒนธรรมจีน  
10-12 ต.ค. 61   การปฐมนิเทศครูใหม่ (มูลนิธิฯ)  
3 ต.ค. 61   ประกาศ 0,ร ครั้งที่ 1 ชั้น ม.1 - ม.6  
3-5 ต.ค. 61   แก้ 0,ร ครั้งที่ 1 ชั้น ม.1 - ม.6  
4-10 ต.ค. 61   ปฏิบัติธรรมครู และบุคลากร  
8 ต.ค. 61   ประกาศ 0,ร ครั้งที่ 2 ชั้น ม.1 - ม.6  
8-9 ต.ค. 61   แก้ 0,ร ครั้งที่ 2 ชั้น ม.1 - ม.6  
13 ต.ค. 61   วันคล้ายวันสวรรคต
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 
13-14 ต.ค. 61   กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์  
15 ต.ค. 61   วันหยุดชดเชย วันคล้ายวันสวรรคต
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
หยุดเรียน
17-20 ต.ค. 61   กรีฑานักเรียนในเครือมูลนิธิฯ  
22 ต.ค. 61   สัมมนาก่อนเปิด ภาคเรียนที่ 2/2561  
23 ต.ค. 61   วันปิยมหาราช หยุดเรียน
24 ต.ค. 61   เปิดภาคเรียนที่ 2/2561  
24 ต.ค. 61   วันออกพรรษา  
26 ต.ค. 61   กิจกรรมส่งเสริมสุขบัญญัติ 10 ประการ  
     
  พฤศจิกายน 2561  
2 พ.ย. 61   โครงการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา  
3 พ.ย. 61   ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ป.6 และ ม.3 /
  แจกผลสอบ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2561
 
7 พ.ย. 61   ค่ายพักแรมลูกเสือสำรอง ป.1 - ป.3 (Day Camp)  
8 พ.ย. 61   ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ-เนตรนารี ป.4 (Day Camp)  
9-10 พ.ย. 616   ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ-เนตรนารี ป.5 - ป.6  
16-17 พ.ย. 61   เข็มแดงเกมส์ 2018  
17-18 พ.ย. 61   ค่ายศิลปวัฒนธรรมจีน  
23 พ.ย. 61   ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 3/2561  
22 พ.ย. 61   กิจกรรมวันลอยกระทง  
     
  ธันวาคม 2561  
4 ธ.ค. 61   วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.9 / วันพ่อแห่งชาติ  
4-9 ธ.ค. 61   ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต  
5 ธ.ค. 61   วันคล้ายวันพระราชสมภพ
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
หยุดเรียน
7-8 ธ.ค. 61   ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.3  
10 ธ.ค. 61   วันรัฐธรรมนูญ หยุดเรียน
11-13 ธ.ค. 61   สัปดาห์สิทธิมนุษยชน  
17-18 ธ.ค. 61   สอบวัดความรู้ ครั้งที่ 3/2561 ชั้น ป.1 - ม.3  
17,19,20 ธ.ค. 61   สอบวัดความรู้ ครั้งที่ 3/2561 ชั้น ม.4 - ม.6  
20 ธ.ค. 61   กิจกรรมแลกเปลี่ยนความสุขวันคริสต์มาส  
21 ธ.ค. 61   วันคริสต์มาสแฟร์ 2018  
21 ธ.ค. 61   วันครอบครัวครู  
22 ธ.ค. 61   วันครอบครัวนักการ  
25-31 ธ.ค. 61   เทศกาลคริสต์มาส หยุดเรียน
26 ธ.ค. 61   กิจกรรมเปิดโลกทัศน์เยาวชน ACL  
     
  มกราคม 2562  
1 ม.ค. 62   วันขึ้นปีใหม่ หยุดเรียน
2 ม.ค. 62   เปิดเรียน  
11 ม.ค. 62   กิจกรรมวันเด็ก / ทำบุญตักบาตร  
11-13 ม.ค. 62   กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา  
16 ม.ค. 62   วันครู หยุดเรียน
18 ม.ค. 62   งานวันวิชาการ / กิจกรรม Open House ครั้งที่ 2  
25-26 ม.ค. 62   ค่ายพักแรม ผู้บำเพ็ญประโยชน์ / ลูกเสือวิสามัญ  
25-27 ม.ค. 62   ค่ายภาษาอังกฤษ  
     
  กุมภาพันธ์ 2562  
1 ก.พ. 62   กิจกรรมวันตรุษจีน  
8 ก.พ. 62   กิจกรรมมุทิตาจิตครูเกษียณอายุ  
8 ก.พ. 62   วันสถาปนาโรงเรียน / มุทิตาจิตศิษย์อภิวันบูชาครู  
9 ก.พ. 62   กิจกรรม Charity Night 2018  
11,13,15 ก.พ. 62   สอบวัดความรู้ ครั้งที่ 4/2561 ชั้น ม.6  
11-14 ก.พ. 62   ประเมินทักษะพื้นฐานทางวิชาการ  
15 ก.พ. 62   กิจกรรมกาดมั่วตัวน้อย  
15,18,20 ก.พ. 62   สอบวัดความรู้ ครั้งที่ 4/2561 ชั้น ม.3  
18 ก.พ. 62   ประกาศ 0,ร ครั้งที่ 1 ชั้น ม.6  
18-20 ก.พ. 62   แก้ไข 0,ร ครั้งที่ 1 ชั้น ม.6  
21-22 ก.พ. 62   แก้ไข 0,ร ครั้งที่ 2 ชั้น ม.6  
22 ก.พ. 62   กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และรับวุฒิบัตรนักเรียน ชั้น ม.6  
22 ก.พ. 62   ประกาศ 0,ร ครั้งที่ 1 ชั้น ม.3  
22 ก.พ. 62   ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 4/2561  
22-26 ก.พ. 62   แก้ไข 0,ร ครั้งที่ 1 ชั้น ม.3  
23 ก.พ. 62   พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียน ชั้นอนุบาล 3  
27-28 ก.พ. 62   แก้ไข 0,ร ครั้งที่ 2 ชั้น ม.3  
     
  มีนาคม 2562  
4-6 มี.ค.62   สอบวัดความรู้ ครั้งที่ 4/2561 ชั้น ป.1 - ป.6  
4,6,8 มี.ค. 62   สอบวัดความรู้ ครั้งที่ 4/2561 ชั้น ม.1 , ม.2 , ม.4 , ม.5  
8-14 มี.ค. 62   โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน  
25 มี.ค. 62   เริ่มโครงการ Summer Course 2019  
     
  เมษายน 2562  
15-16 เม.ย. 62   วันสงกรานต์  หยุดเรียน
18 เม.ย. 62   กิจกรรมมุทิตาจิตครู และนักการ  
26 เม.ย. 62   สิ้นสุดโครงการ Summer Course 2019  
     


  ติดต่อโรงเรียน

 

294/1 ถนนฉัตรไชย ต.สบตุ๋ย
อ.เมือง จ.ลำปาง 52100

โทรศัพท์ (054)222733,(054)222337
โทรสาร (054)222233

  ประวัติโรงเรียน

  •