ปฏิทินโรงเรียน

ปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2560


ปรับปรุง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

วันที่ กิจกรรม หมายเหตุ
     
  เดือนพฤษภาคม ปี 2560  
11-12 พ.ค. 60   สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน  
16 พ.ค. 60   เปิดภาคเรียนที่ 1/2560 ระดับประถม - มัธยม  
17 พ.ค. 60   เปิดภาคเรียนที่ 1/2560 ระดับปฐมวัย  
17 พ.ค. 60   เริ่มโครงการสอนเสริมเย็น  
19 พ.ค. 60   มิสซาเปิดภาคเรียน  
20 พ.ค. 60   เริ่มโครงการสอนเสริมวันเสาร์  
22 พ.ค. 60   ค่ายคุณธรรมจริยธรรม/หน้าที่พลเมือง ชั้น ม.1  
23 พ.ค. 60   ค่ายคุณธรรมจริยธรรม/หน้าที่พลเมือง ชั้น ม.2  
24 พ.ค. 60   ค่ายคุณธรรมจริยธรรม/หน้าที่พลเมือง ชั้น ม.3  
25 พ.ค. 60   ค่ายคุณธรรมจริยธรรม/หน้าที่พลเมือง ชั้น ม.5  
26 พ.ค. 60   ค่ายคุณธรรมจริยธรรม/หน้าที่พลเมือง ชั้น ม.6  
29 พ.ค. 60   ค่ายคุณธรรมจริยธรรม/หน้าที่พลเมือง ชั้น ป.6  
30 พ.ค. 60   ค่ายคุณธรรมจริยธรรม/หน้าที่พลเมือง ชั้น ป.5  
31 พ.ค. 60   ค่ายคุณธรรมจริยธรรม/หน้าที่พลเมือง ชั้น ป.4  
31 พ.ค. 60   กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก  
     
  เดือนมิถุนายน ปี 2560  
1 มิ.ย. 60   ค่ายคุณธรรมจริยธรรม/หน้าที่พลเมือง ชั้น ป.1 - ป.3  
2-3 มิ.ย. 60   ค่ายคุณธรรมจริยธรรม/หน้าที่พลเมือง ชั้น ม.4  
4 มิ.ย. 60   ประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น /
  ประชุมใหญ่สามัญสมาคมผู้ปกครองและครูฯ
 
8 มิ.ย. 60   พิธีไหว้ครู และ พิธีประดับเข็ม นักเรียนชั้น ม.4  
13 มิ.ย. 60   วันภราดา / ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
  ครั้งที่ 1
 
15 มิ.ย. 60   พิธีเปิดการเรียนการสอนลูกเสือ  
23 มิ.ย. 60   พิธีเปิดอัสสัมชัญเกมส์์  
25 มิ.ย. 60   ปฐมนิเทศครูใหม่  
26 มิ.ย. 60   วันสุนทรภู่ และ วันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  
29 มิ.ย. 60   ฝึกซ้อมแผนป้องกันอุบัติภัยและแผ่นดินไหว
  ระดับประถมศึกษา / มัธยมศึกษา
 
     
  เดือนกรกฎาคม ปี 2560  
1 ก.ค. 60   วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ  
7 ก.ค. 60   กิจกรรมแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ชั้น ป.1 - ป.3  
7 ก.ค. 60   กิจกรรมแห่เทียนพรรษา  
8 ก.ค. 60   วันอาสาฬหบูชา  
9 ก.ค. 60   วันเข้าพรรษา หยุดเรียน
10 ก.ค. 60   หยุดชดเชยวันอาสาฬบูชา หยุดเรียน
11 ก.ค. 60   หยุดชดเชยวันเข้าพรรษา หยุดเรียน
14 ก.ค. 60   กิจกรรมแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ชั้น ป.4 - ป.6  
12,14 ก.ค. 60   สอบวัดความรู้ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2560
  ชั้น ม.4 - ม.6
 
15 ก.ค. 60   งานพิธียกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนดี
  กิจกรรมเด่น ปี 2559
 
20 ก.ค. 60   วันสถาปนาเป็นนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง
  เดอ มงฟอร์ต (70th   Anniversary )
 
21,24 ก.ค. 60   สอบวัดความรู้ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2560
  ชั้น ป.1 - ม.3
 
27 ก.ค. 60   กิจกรรมวันภาษาไทย  
28 ก.ค. 60   วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
  พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
หยุดเรียน
     
  เดือนสิงหาคม ปี 2560  
4 ส.ค. 60   กิจกรรมแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ชั้น ม.1 - ม.3  
5 ส.ค. 60   วันพบผู้ปกครอง/แจกผลการสอบครั้งที่ 1
  ภาคเรียนที่ 1/2560 ชั้น ป.1 - ม.6
 
7-9 ส.ค. 60   กิจกรรมแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ฝ่ายปฐมวัย  
11 ส.ค. 60   กิจกรรมวันรำลึกพระคุณแม่  
12 ส.ค. 60   วันแม่แห่งชาติ หยุดเรียน
14 ส.ค. 60   หยุดชดเชย วันแม่แห่งชาติ หยุดเรียน
15 ส.ค. 60   วันอัสสัมชัญ / กีฬาประเพณีศิษย์เก่า  
18 ส.ค. 60   กิจกรรมแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ชั้น ม.4 - ม.6  
20-23 ส.ค. 60   สัมมนาประจำปีสภาการศึกษาคาทอลิกแห่ง
  ประเทศไทย ครั้งที่ 47
 
30-31 ส.ค. 60   กิจกรรมเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฝ่ายปฐมวัย
  (ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนใหม่)
 
     
  เดือนกันยายน ปี 2560  
1 ก.ย. 60   กิจกรรมเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฝ่ายปฐมวัย
  (ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนใหม่)
 
8 ก.ย. 60   ฝึกซ้อมแผนป้องกันอุบัติภัยและแผ่นดินไหว
  ฝ่ายปฐมวัย
 
15 ก.ย. 60   พิธีปิดอัสสัมชัญเกมส์  
18,20,22 ก.ย. 60   สอบวัดความรู้ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2560
  ชั้น ม.1 - ม.6
 
18-21 ก.ย. 60   ประเมินผลทักษะพื้นฐานทางวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย  
22 ก.ย. 60   ระดับปฐมวัย เปิดเรียนวันสุดท้าย  
25-29 ก.ย. 60   สอบแก้ตัว 0,ร ครั้งที่ 1 ชั้น ม.1 - 6  
26 ก.ย. 60   ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2  
27-29 ก.ย. 60   สอบวัดความรู้ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2560
  ชั้น ป.1 - ป.6
 
30 ก.ย. 60   ระดับประถม และ ระดับมัธยม เปิดเรียนวันสุดท้าย  
     
  เดือนตุลาคม ปี 2560  
2-4 ต.ค. 60   สัมมนาประจำปีคณะภราดาและผู้ร่วมบริหารโรงเรียน
  ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
 
2-6 ต.ค. 60   สอบแก้ตัว 0,ร ครั้งที่ 2 ชั้น ม.1 - ม.6  
2-6 ต.ค. 60   ปฏิบัติธรรมครู ฝ่ายปฐมวัย , ประถม และสนับสนุน  
5-7 ต.ค. 60   สัมมนาครูใหม่โรงเรียนในเครือมูลนิธิ
  คณะเซนต์คาเบรียล
 
7 ต.ค. 60   กิจกรรมผ้าป่าเพื่อการศึกษา  
9-10 ต.ค. 60   ปฏิบัติธรรมครู ระดับมัธยมศึกษา  
10-19 ต.ค. 60   ค่ายแลกเปลี่ยนภาษา และวัฒนธรรมจีน  
11-14 ต.ค. 60   ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร  
13 ต.ค. 60   วันคล้ายวันสวรรคต
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
หยุดเรียน
18-20 ต.ค. 60   กีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล  
23 ต.ค. 60   วันปิยมหาราช หยุดเรียน
26 ต.ค. 60   พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
หยุดเรียน
30 ต.ค. 60   เปิดภาคเรียนที่ 2/2560 และเริ่มจำหน่ายใบสมัคร
  นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561
 
     
  เดือนพฤศจิกายน ปี 2560  
3 พ.ย. 60   วันลอยกระทง  
3 พ.ย. 60   เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสำรอง ป.1 - 3 (Day Camp)  
5 พ.ย. 60   แจกใบรายงานผลการสอบครั้งที่ 2
  ภาคเรียนที่ 1/2560 ให้ครูประจำชั้น
 
5 พ.ย. 60   พิธีฉลองครบรอบการปฏิญาณตนเป็นนักบวช 25 ปี
  และ 50 ปี ของคณะภราดา
 
10 พ.ย. 606   เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ-เนตรนารี
  ป.4 (Day Camp)
 
10-11 พ.ย. 60   เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ-เนตรนารี ป.5  
17 พ.ย. 60   เข็มแดงเกมส์ระดับมัธยมศึกษา  
18 พ.ย. 60   เข็มแดงเกมส์ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา  
22 พ.ย. 60   ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 3  
24-25 พ.ย. 60   เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ-เนตรนารี ป.6  
25 พ.ย. 60   วันวชิราวุธรำลึก  
     
  เดือนธันวาคม ปี 2560  
1-2 ธ.ค. 60   เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ-เนตรนารีรุ่นใหญ่
  ชั้น ม.1-ม.3
 
1-5 ธ.ค. 60   ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต  
4 ธ.ค. 60   กิจกรรมวันรำลึกพระคุณพ่อ  
5 ธ.ค. 60   วันพ่อแห่งชาติ / วันชาติ /
  วันคล้ายวันพระราชสมภพรัชกาลที่ 9
หยุดเรียน
10 ธ.ค. 60   วันรัฐธรรมนูญ หยุดเรียน
11 ธ.ค. 60   หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ หยุดเรียน
16 ธ.ค. 60   กิจกรรมฉลองครบรอบ 60 ปี
  "เกียรติภูมิอัสสัมชัญลำปาง"
 
18-19 ธ.ค. 60   สอบวัดความรู้ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2560
  ชั้น ป.1 - ม.3
 
18-20 ธ.ค. 60   สอบวัดความรู้ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2560
  ชั้น ม.4 - ม.6
 
22 ธ.ค. 60   คริสต์มาส แฟร์ (ACL Christmas Fair 2017)  
22 ธ.ค. 60   วันครอบครัวครู  
23 ธ.ค. 60   วันครอบครัวนักการ  
25 ธ.ค. 60   วันคริสต์มาส หยุดเรียน
25-31 ธ.ค. 60   หยุดเทศกาลคริสต์มาส หยุดเรียน
31 ธ.ค. 60   วันสิ้นปี หยุดเรียน
     
  เดือนมกราคม ปี 2561  
1 ม.ค. 61   วันขึ้นปีใหม่ หยุดเรียน
2 ม.ค. 61   หยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่ หยุดเรียน
12 ม.ค. 61   ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่  
13 ม.ค. 61   ประเมินความพร้อมนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย
  ปีการศึกษา 2562 รอบแรก
 
13 ม.ค. 61   วันเด็กแห่งชาติ  
16 ม.ค. 61   วันครู หยุดเรียน
19-21 ม.ค. 61   ค่ายพักแรม ผู้บำเพ็ญประโยชน์/ลูกเสือวิสามัญ  
25-26 ม.ค. 61   วันวิชาการ  
26-28 ม.ค. 61   ค่ายอาสาพัฒนา  
30 ม.ค. 61   กิจกรรมหนูน้อยอาสา ฝ่ายปฐมวัย  
     
  เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2561  
2-3 ก.พ. 61   ACL Charity Night 2017  
8 ก.พ. 61   กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน /
  วันมุทิตาจิตครูเกษียณ (สำหรับนักเรียน)
 
10 ก.พ. 61   วันสถาปนาโรงเรียน / เฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี
  การสถาปนาโรงเรียน (60th Anniversary)
 
12-15 ก.พ. 61   ประเมินทักษะพื้นฐานทางวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย  
12,14,16 ก.พ. 61   สอบวัดความรู้ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2560 ชั้น ม.6  
15 ก.พ. 61   ปิดการเรียนการสอนลูกเสือ  
19,21,23 ก.พ. 61   สอบวัดความรู้ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2560
  ชั้น ม.3 - ม.5
 
19-23 ก.พ. 61   สอบแก้ตัว 0,ร นักเรียนชั้น ม.6  
20 ก.พ. 61   ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่4/2560  
23 ก.พ. 61   ระดับปฐมวัย เปิดเรียนวันสุดท้าย  
24 ก.พ. 61   พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นอนุบาล 3  
24-27 ก.พ. 61   สอบ GAT-PAT นักเรียนชั้น ม.6  
26-28 ก.พ. 61   สอบแก้ตัว 0,ร ครั้งที่ 1 นักเรียนชั้น ม.3 - ม.5  
26-28 ก.พ. 61   สอบวัดความรู้ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2560
  ชั้น ป.1 - ม.2
 
     
  เดือนมีนาคม ปี 2561  
1 มี.ค.61   ปิดภาคเรียนที่ 2  
1 มี.ค.61   หยุดวันมาฆบูชา หยุดเรียน
1-2 มี.ค.61   สอบแก้ตัว 0,ร ครั้งที่ 2 นักเรียนชั้น ม.3 - ม.5  
2-8 มี.ค. 61   กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน  
3-4 มี.ค. 61   สอบ O-Net นักเรียนชั้น ม.6  
5-8 มี.ค. 61   สอบแก้ตัว 0,ร นักเรียนชั้น ม.1 - ม.2  
7 มี.ค. 61   พิธีกราบบูรพาจารย์ / ปัจฉิมนิเทศ
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 
8 มี.ค. 61   พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
10 มี.ค. 61   แจกผลการสอบครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2560
  ชั้น ป.1 - ม.6
 
12-16 มี.ค. 61   ทัศนศึกษาครูประจำปี  
17-18 มี.ค. 61   สอบ 9 วิชาสามัญ นักเรียนชั้น ม.6  
19 มี.ค.-20 เม.ย. 61   กิจกรรม Summer course 2017  
     
  เดือนเมษายน ปี 2561  
6 เม.ย. 61   วันจักรี  หยุดเรียน
11 เม.ย. 61   กิจกรรมวันสงกรานต์ / รดน้ำดำหัวครูอาวุโส  
12-16 เม.ย. 61   หยุดวันสงกรานต์  หยุดเรียน
13-15 เม.ย. 61   วันสงกรานต์ หยุดเรียน
20 เม.ย. 61   Bye Bye Summer Course  
30 เม.ย. - 1 พ.ค. 61   กีฬาพนักงานโรงเรียนในเครือมูลนิธิ
  คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5
 
     


  ติดต่อโรงเรียน

 

294/1 ถนนฉัตรไชย ต.สบตุ๋ย
อ.เมือง จ.ลำปาง 52100

โทรศัพท์ (054)222733,(054)222337
โทรสาร (054)222233

  ประวัติโรงเรียน

  •