ผลการศึกษาต่อ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ผลการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2559

( ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 : งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง )

สถาบันการศึกษา จำนวน ร้อยละ
โควต้าพิเศษ/รับตรง (สถาบันของรัฐ) 103 44.02
โควตาภาคเหนือ (สถาบันของรัฐ) 30 12.82
ระบบแอดมิสชั่น (สถาบันของรัฐ) 53 22.65
ยอดรวมสถาบันของรัฐ 186 79.49
โควต้าพิเศษ/รับตรง (สถาบันของเอกชน) 34 14.53
โควต้าภาคเหนือ (สถาบันของเอกชน) 2 1.71
ระบบแอดมิสชั่น (สถาบันของเอกชน) - -
ยอดรวมสถาบันของเอกชน 36 15.38
สถาบันการศึกษาสายอาชีพ 6 2.56
ทหาร ตำรวจ - -
ศึกษาต่อต่างประเทศ 2 0.86
เตรียมความพร้อม ปีการศึกษาต่อไป 4 1.71
ยอดรวมทั้งสิ้น 234 100.00

สถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
จำนวน ร้อยละ หมายเหตุ
รัฐบาล 192 82.05 รวมสายอาชีพ ทหาร ตำรวจ
เอกชน 38 16.24 รวมศึกษาต่อต่างประเทศ
เตรียมความพร้อมปีการศึกษาต่อไป 4 1.71 ไม่ต้องการเปลี่ยนภายหลัง
รวมทั้งหมด 234 100.00  

รายชื่อนักเรียนที่ศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาต่างๆ
โดยแยกรายชื่อนักเรียน ตามห้องเรียน

ม.6/1 ม.6/2 ม.6/3 ม.6/4 ม.6/5 ม.6/6