สารสนเทศโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2559

สารสนเทศโรงเรียน / คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ


ภราดาเกรียงศักดิ์   มายอด
ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางภราดาชุมพล   ดีสุดจิต
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางภราดาชาญณรงค์   บุญพราหมณ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางภราดาชาญณรงค์   บุญพราหมณ์
หัวหน้าฝ่ายธุรการ

มิสวราวรรณ์   วัฒนะนิรันดร์
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

 

ม.จรัล   เทพสาร
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ม.กฤตภาส   เสมอพิทักษ์
หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ

 

มิสกัลยาลักษณ์   สุผาครอง
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

ม.สุรชัย   คำบุญลือ
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

 

มิสอารีจิตต์   ขัติครุฑ
หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย

 


  สารสนเทศโรงเรียน

  ประวัติโรงเรียน

  •