สารสนเทศโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

สารสนเทศโรงเรียน / คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ


ภราดาเกรียงศักดิ์   มายอด
ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางภราดาชุมพล   ดีสุดจิต
จิตตาภิบาลภราดามานิต   สกนธวัฒน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางภราดาเกรียงศักดิ์   มายอด
หัวหน้าฝ่ายธุรการ/ฝ่ายการเงิน

ภราดามานิต   สกนธวัฒน์
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

 

ม.จรัล   เทพสาร
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ม.กฤตภาส   เสมอพิทักษ์
หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ

 

มิสกัลยาลักษณ์   สุผาครอง
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

มิสอารีจิตต์   ขัติครุฑ
หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย

 
 


  สารสนเทศโรงเรียน

  ประวัติโรงเรียน

  •