อัตราค่าธรรมเนียมการเรียน

อัตราค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

   หลักสูตรปกติ ภาคเรียนที่ 2/2561

ชั้น ค่าธรรมเนียม
เนอสเซอรี่ 12,478   บาท
อนุบาลศึกษาปีที่ 1 12,540   บาท
อนุบาลศึกษาปีที่ 2-3 13,640   บาท
ประถมศึกษาปีที่ 1 15,350   บาท
ประถมศึกษาปีที่ 2-3 15,350   บาท
ประถมศึกษาปีที่ 4 15,650   บาท
ประถมศึกษาปีที่ 5-6 12,150   บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 1 12,650   บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 2-3 12,650   บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 4 10,055   บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 5-6 10,055   บาท

   หลักสูตร CEP ภาคเรียนที่ 2/2561

ชั้น ค่าธรรมเนียม
อนุบาลศึกษาปีที่ 2-3 27,190   บาท
ประถมศึกษาปีที่ 1 41,450   บาท
ประถมศึกษาปีที่ 2-3 41,450   บาท
ประถมศึกษาปีที่ 4 41,950   บาท
ประถมศึกษาปีที่ 5-6 38,350   บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 1 39,150   บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 2-3 39,150   บาท

   หลักสูตร Smart TECH ภาคเรียนที่ 2/2561

ชั้น ค่าธรรมเนียม
ประถมศึกษาปีที่ 4 26,450   บาท
ประถมศึกษาปีที่ 5-6 22,950   บาทs
มัธยมศึกษาปีที่ 1 23,450   บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 2-3 23,450   บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 5-6 20,055   บาท

อัตราค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

   หลักสูตรปกติ ภาคเรียนที่ 1/2561

ชั้น ค่าธรรมเนียม
เนอสเซอรี่ 12,478   บาท
อนุบาลศึกษาปีที่ 1 12,790   บาท
อนุบาลศึกษาปีที่ 2-3 13,740   บาท
ประถมศึกษาปีที่ 1 15,695   บาท
ประถมศึกษาปีที่ 2-3 15,545   บาท
ประถมศึกษาปีที่ 4 15,845   บาท
ประถมศึกษาปีที่ 5-6 12,345   บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 1 12,810   บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 2-3 12,660   บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 4 10,235   บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 5-6 10,085   บาท

   หลักสูตร CEP ภาคเรียนที่ 1/2561

ชั้น ค่าธรรมเนียม
อนุบาลศึกษาปีที่ 2-3 27,290   บาท
ประถมศึกษาปีที่ 1 41,795   บาท
ประถมศึกษาปีที่ 2-3 41,645   บาท
ประถมศึกษาปีที่ 4 42,145   บาท
ประถมศึกษาปีที่ 5-6 38,545   บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 1 39,310   บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 2-3 39,160   บาท

   หลักสูตร Smart TECH ภาคเรียนที่ 1/2561

ชั้น ค่าธรรมเนียม
ประถมศึกษาปีที่ 4 26,645   บาท
ประถมศึกษาปีที่ 5-6 23,145   บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 1 23,610   บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 2-3 23,460   บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 4 20,235   บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 5-6 20,085   บาท