อัตราค่าธรรมเนียมการเรียน

อัตราค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

   อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น หลักสูตรปกติ

ชั้น ค่าธรรมเนียม
เนอสเซอรี่ 12,478   บาท
อนุบาลศึกษาปีที่ 1 12,540   บาท
อนุบาลศึกษาปีที่ 2-3 13,640   บาท
ประถมศึกษาปีที่ 1 15,350   บาท
ประถมศึกษาปีที่ 2-3 15,350   บาท
ประถมศึกษาปีที่ 4 15,650   บาท
ประถมศึกษาปีที่ 5-6 12,150   บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 1 12,650   บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 2-3 12,650   บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 4 10,055   บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 5-6 10,055   บาท

   อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น หลักสูตร CEP

ชั้น ค่าธรรมเนียม
อนุบาลศึกษาปีที่ 2-3 27,190   บาท
ประถมศึกษาปีที่ 1 41,450   บาท
ประถมศึกษาปีที่ 2-3 41,450   บาท
ประถมศึกษาปีที่ 4 41,950   บาท
ประถมศึกษาปีที่ 5-6 38,350   บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 1 39,150   บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 2-3 39,150   บาท

   อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น หลักสูตร Gifted

ชั้น ค่าธรรมเนียม
ประถมศึกษาปีที่ 4 31,350   บาท
ประถมศึกษาปีที่ 5-6 27,850   บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 1 27,750   บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 2-3 27,750   บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 4 23,355   บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 5-6 23,355   บาท