ทำเนียบผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

ทำเนียบผู้อำนวยการ

.:: ภราดาเซราฟิน ::.
รับตำแหน่ง พ.ศ. 2501 - 2503.:: ภราดาฟิลิป (อำนวย ปิ่นรัตน์) ::.
รับตำแหน่ง พ.ศ. 2504 - 2507.:: ภราดามิเกล ซีซีเรีย อิลเดฟองซ์โซ ::.
รับตำแหน่ง พ.ศ. 2508.:: ภราดาประโยชน์ มาสวน
รับตำแหน่ง พ.ศ. 2509 ::..:: ภราดามิเกล ซีซีเรีย อิลเดฟองซ์โซ ::.
รับตำแหน่ง พ.ศ. 2510 - 2512.:: ภราดาอเล็กซานเดอร์ วี.โอ.แมททิว ::.
รับตำแหน่ง พ.ศ. 2513 - 2520.:: ภราดาอารมณ์ วรศิลป์ ::.
รับตำแหน่ง พ.ศ. 2521 - 2523.:: ภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ ::.
รับตำแหน่ง พ.ศ. 2524 - 2529 ::..:: ภราดาธวัช เชาว์ดี ::.
รับตำแหน่ง พ.ศ. 2530 - 2534 ::..:: ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ::.
รับตำแหน่ง พ.ศ. 2535 - 2540.:: ภราดามณฑล ประทุมราช ::.
รับตำแหน่ง พ.ศ. 2541 - 2546.:: ภราดาเดชาชัย ศรีพิจารณ์ ::.
รับตำแหน่ง พ.ศ. 2547 - 2549.:: ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์ ::.
รับตำแหน่ง พ.ศ. 2550 - 2555.:: ภราดา ดร.วิศิษฐ์ ศรีวิชัยรัตน์ ::.
รับตำแหน่ง พ.ศ. 2556 - 2558.:: ภราดาเกรียงศักดิ์ มายอด ::.
รับตำแหน่ง พ.ศ. 2559 ถึง ปัจจุบัน


ประวัติ...ภราดาเกรียงศักดิ์ มายอด

ประวัติส่วนตัว
    วัน/เดือน/ปีเกิด          วันที่   6 มิถุนายน 2521
    วันฉลองศาสนนาม     วันที่ 13 มิถุนายน (นักบุญอันตนแห่งปาดัว)
    ภูมิลำเนา                  จังหวัดสกลนคร

ประวัติการศึกษา
      ระดับมัธยมศึกษา
         - โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จ.ชลบุรี

      ระดับอุดมศึกษา
         - ครุศาสตร์บัณฑิต สถาบันราชภัฎนครปฐม วิชาเอกเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา

      ปี 2545 - 2546  ปริญญาตรี
         - วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน จ.นครปฐม

      ปี 2550 – 2552  ปริญญาโท
         - ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

ประวัติการฝึกอบรม
    ปี 2535 – 2540  ยุวลัยเซนต์หลุยส์ แมรี่ ศรีราชา
    ปี 2541 – 2546  บ้านนักศึกษาเซนต์คาเบรียล สามพราน จ.นครปฐม
    ปี 2546             ฝึกอบรมด้านการใช้ชีวิตหมู่คณะ ณ เมืองมะละกา ประเทศมาเลเซีย
    ปี 2547– 2548   เตรียมตัวเพื่อปฏิญาณตนเป็นภราดาที่นวกสถานเดอ มงฟอร์ต อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
    ปี 2549             เมืองเชนไน ประเทศอินเดีย

ประวัติการทำงาน
    ปี 2548          ฝึกงาน ณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง

    ปี 2549          ปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ในตำแหน่ง
                          - หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ
                          - หัวหน้างานอภิบาล
                          - กรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
                          - ช่วยสอนภาษาอังกฤษ ชั้น ป.6

    ปี 2550-2552  ปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ในตำแหน่ง
                          - ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
                          - รองหัวหน้าฝ่ายนักเรียนประจำ
                          - กรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
                          - ที่ปรึกษาระดับปฐมวัย
                          - ผู้จัดการทีมนักกีฬาโรงเรียน

    ปี 2553-2555  ปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา(วาระ2) ในตำแหน่ง
                          - ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
                          - รองหัวหน้าฝ่ายนักเรียนประจำ
                          - กรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
                          - ที่ปรึกษาระดับมัธยมศึกษา ตึกเซนต์เมรี่
                          - ผู้จัดการทีมนักกีฬาโรงเรียน

    ปี 2553-2555  ปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา(วาระ2) ในตำแหน่ง
                          - รองผู้อำนวยการ
                          - หัวหน้าฝ่ายนักเรียนประจำ
                          - กรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
                          - ประธานโครงการก่อสร้างอาคารโภชนาคาร อาคารโอเซ่ และหอพักนักเรียนหญิง
                          - ผู้จัดการทีมนักกีฬาโรงเรียน
                          - กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง

    ปี 2556-2558  ปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ในตำแหน่ง
                          - รองผู้อำนวยการ
                          - กรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
                          - ที่ปรึกษาระดับประถมศึกษา ตึกอาเวมารีอา
                          - ที่ปรึกษาหอพักนักเรียนประจำ All Saints Dormitory
                          - กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ

    ปัจจุบัน         ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง