ตารางสอบ และเนื้อหาสอบ

ตารางสอบ เนื้อหาสอบ วัดผลการเรียนรู้เก็บคะแนน ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2561

ระดับประถมศึกษา

ชั้น ตารางสอบ เนื้อหาสอบ
   ป.1 ห้อง 1-6 ห้อง 1-6
   ป.2 ห้อง 1-6 ห้อง 1-6
   ป.3 ห้อง 1-6 ห้อง 1-6
   ป.4 ห้อง 1-7 ห้อง 1-7
   ป.5 ห้อง 1-7 ห้อง 1-7
   ป.6 ห้อง 1-7 ห้อง 1-7

ระดับมัธยมศึกษา

ชั้น ตารางสอบ เนื้อหาสอบ
   ม.1 ห้อง 1-6 ห้อง 1-6
   ม.2 ห้อง 1-6 ห้อง 1-6
   ม.3 ห้อง 1-6 ห้อง 1-6
   ม.4 ห้อง 1-5 ห้อง 1-5
   ม.5 ห้อง 1-6 ห้อง 1-6
   ม.6 ห้อง 1-6 ห้อง 1-6

โครงการ CEP

ชั้น ตารางสอบ เนื้อหาสอบ
   ป.1 ห้อง 7 ห้อง 7
   ป.2 ห้อง 7 ห้อง 7
   ป.3 ห้อง 7 ห้อง 7
   ป.4 ห้อง 8 ห้อง 8
   ป.5 ห้อง 8 ห้อง 8
   ป.6 ห้อง 8 ห้อง 8
   ม.1 ห้อง 7 ห้อง 7
   ม.2 ห้อง 7 ห้อง 7
   ม.3 ห้อง 7 ห้อง 7