หมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


อาคารอัสสัมชัญ (1)

ห้อง หมายเลข
   ป้อมยาม 101
   ประชาสัมพันธ์ 102
   ผู้อำนวยการ 103
   หน้าห้อง ผอ. (ม.เกษม) 104
   ธุรการ (รับนักเรียน) 105
   ธุรการ 106
   หัวหน้าฝ่ายการเงิน 107
   การเงิน (มิสอุไร , มิสศุจินธร) 108
   ห้องทะเบียน 110
   หัวหน้าฝ่ายธุรการ (ภ.ชาญณรงค์) 111
   ห้องสมุด CEP 113
   ห้องพักครู CEP 114
   ห้องพักครูชาวต่างชาติ 115
   การเงิน (มิสเบญจมาภรณ์) 119
   ห้องพักครู ป.5 141


อาคารเซนต์หลุยส์ (2)

ห้อง หมายเลข
   ห้องพักครู ป.3 ชั้น 3 200
   ห้องพักครู ป.1 ชั้น 2 211
   ห้องกล้องวงจรปิด (ม.กิตติทัช) 212
   ห้องศูนย์เทคโนโลยี 213
   ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ (ประถมศึกษา) 214
   ห้องพยาบาล 215
   งานโภชนาการ 216
   เบเกอรี่ 217
   ห้องสต๊อกโรงอาหาร 218
   มินิมาร์ท 219
   ห้องพักครู ป.2 ชั้น 2 221
   ห้องอาหารครู 222
   ห้องพักครู ป.4 ชั้น 3 231
   ห้องผลิตเอกสาร 232


อาคารเซนต์แมรี่ (3)

ห้อง หมายเลข
   หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย 311
   ห้องพักครูภาษาอังกฤษ 312
   ห้องพักครู อนุบาล 1 313
   ห้องพักครู อนุบาล 2 321
   ห้องพักครู อนุบาล 3 322
   โรงอาหารเล็ก 314
   ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ระดับอนุบาล 315
   ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 316
   ห้องวิชาการ (มิสศิริพร) 317
   ห้องอนุบาล CEP 912


อาคารรัชตสมโภช (4)

ห้อง หมายเลข
   ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ชั้น ป.5-ป.6 411
   ห้องพัสดุ (มิสรวีวรรณ) 418
   ห้องสมุดกลาง 421


อาคารเซนต์ฟิลิป (6)

ห้อง หมายเลข
   ห้องวิชาการ 612
   งานวัดผล และประเมินผล 613
   ศูนย์ Cambridge 614
   ห้องพักครู ป.6 621
   ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ม.ต้น 622
   ห้องพักครู ม.1 631
   ห้องพักครู ม.2 641
   ห้องพักครู ม.3 651
   อาคารสมาคม 662


อาคารอำนวยการ (7)

ห้อง หมายเลข
   ฝ่ายบริหารทั่วไป (จองรถ) 713
   งานทรัพยากรมนุษย์ 721,725
   ห้องสำนัก 722,723
   หัวหน้าสำนัก 726
   หัวหน้าฝ่ายธุรการ 728


อาคารสุวรรณสมโภช (8)

ห้อง หมายเลข
   ฝ่ายกิจการนักเรียน 801
   เลขาฯ กิจการนักเรียน 802
   ห้องสมุดปัทมเสวี 803
   ห้องพักครูคณิตศาสตร์ ม.ปลาย 804
   ห้องพักครู ม.6 806
   ห้องแนะแนว 807
   ห้องพักครู ม.5 808
   ห้องพักครู ม.4 809
   ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ม.ปลาย 810
   ห้องภราดาชุมพล 811
   ห้องประชุมสุวรรณสมโภช 812


หมายเลขอื่นๆ

ห้อง หมายเลข
   หมายเลขโทรศัพท์โรงเรียน 054-222-733
   หมายเลขโทรศัพท์โรงเรียน 054-222-337
   หมายเลขโทรสารโรงเรียน 054-222233
   ห้องศูนย์ดนตรี (มือถือ) 096-338-6549
   ห้องศูนย์ดนตรี (มือถือ) 085-711-1054
   ร้านกาแฟ (มือถือ) 095-447-5892